Nachtfalter - Widderchen

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) Veränderliches Widderchen

Veränderliches Widderchen (Zygaena ephialtes peucedani) auf Wildem Majoran

Zygaena ephialtes subsp. peucedani

Imago