Nachtfalter - Eulenfalter

Orthosia populeti (Fabricius, 1781) Pappel-Kätzcheneule

Pappel-Kätzcheneule (Orthosia populetti) auf Holz

Imago