Bilder

Euphyes pilatka (W.H. Edwards, 1867) Palatka Skipper

Euphyes pilatka (W.H. Edwards, 1867) Palatka Skipper

Euphyes pilatka (W.H. Edwards, 1867) Palatka Skipper