Nachtfalter - Eulenfalter

Cryphia algae (Fabricius, 1775) Dunkelgrüne Flechteneule

Dunkelgrüne Flechteneule (Cryphia algae) beim abendlichen Leuchten

Imago