Nachtfalter - Eulenfalter

Calamia tridens (Hufnagel, 1766) Grüneule

Grüneule (Calamia tridens) auf Natternkopf

Systematik

Lepidoptera › Noctuoidea › Noctuidae › Xyleninae › Apameini › Apameina › Calamia › tridens

Imago